Հարցաշար

1. Սահմանել իրավունք երևույթի հետ կապված 3 կրևոր հասկացություն։
Իրավունքն ընդհանուր և համապարտադիր նորմերի ամբողջություն է: Նրա կենսագործումը երաշխավորված է պետական հարկանդրանքով: Այն ձևով որոշակի նորմերի համակարգ է:
Համակարգի կարևորագույն տարրերն են բնական իրավունքը, դրական իրավունքը և սուբյեկտիվ իրավունքը։ Բնական իրավունքներն ամրագրվում են օրենքներով, որով ձևավորվում է օրենսդրությունը։ Օրենսդրությունը երբեմն անվանում են դրական իրավունք։ Օրենսդրության հիման վրա յուրաքանչյուրս ունենք սուբյեկտիվ իրավունք:

2. Համեմատել նախնադարյան և ժամանակակից իրավական համակարգերը։
Հնագույն ժամանակներում իրավական համակարգը գիր չուներ: Հասարակական կյանքը կարգավորում էին տոհմացեղային սովորույթներով, ներքին համոզման ուժով և ապահովվում էին հասարակական կարծիքով։ Continue reading “Հարցաշար”