504 Essential words

emerge – հայտնվել, առաջանալ
jagged – խճճված, անհարթ
linger – դանդաղել, երկար տևել
ambush – որոգայթ, դարան
crafty – հմուտ, ճարպիկ
defiant – հանդուգն
vigor – ջանք, ճիգ
perish – մահանալ, վերանալ
fragile – փխրուն, նուրբ
captive – բանտարկյալ
prosper – բարգավաճել, աճել
devour – կլանել

Exercise

Decide on creative punishments for these crimes or offences.

1. An arsonist who sets fire to a local beauty spot, for example, a forest.
An arsonist should plant lots of trees and cultivate the land.

2. A 15 – year – old who is caught drinking and smoking.
He can get help in a special school where professionals will tell him about the danger of drinking and smoking. Continue reading “Exercise”

Some people think that young people should follow in their parents’ footsteps when choosing a profession.

Some people think that children should bear grandparents’ names or choose parents’ professions. But I do not agree with this opinion. Every person is unique. Parents can give children the name they want and young people can choose the profession themselves, which they like and interested in.
If children don’t like work which parents choose for them, they can’t become good professors and will not enjoy their work. After a time they will blame parents for that, will choose another profession or will do nothing, just put up with that. There is no law that young people should adopt university in that year they are finishing school. They can think twice, not waste time, just work hard and adopted next year.

Speaking Questions

Home
I’d like to ask you some questions about your home.

1. Do you live in an apartment or a house?
I live in house.
2. Is it a large apartment/house?
Our house isn’t too large.
3. Who do you live there with?
I live with my family. Dad, mam, elder brother and little sister.
4. What is your favourite room in your apartment/house?
My favourite is my bedroom, for me it’s the most quiet and comfortable room.
5. Is it a quiet or noisy place to live?
It’s a quiet place, our house is far from large and noisy streets.
6. What can you see from the windows in your apartment/house?
Our house is on the nine floor and it’s a beautiful view from our kitchen and bedrooms, but from living room you just can see factory and workers.
7. If you could change anything about your apartment/house, what
would you change?
I think I will change that view from living room and I will make our house larger.

Exercise

Make   up  sentences  with  the  given  words.

1) able, to help, tomorrow, think, I, work, with, don’t, be, them, their, you’ll
1. I don’t think you will be able to help them with their work tomorrow.
2) right, you, through, prefer, Would, now, morning, to look, mail ,the?
2. Would you prefer to look through the morning mail right now?
3) his, guilty, telling, He, friends, mother, looked, his, about, he, when, was
3. He looked guilty when he was telling his mother about his friends. Continue reading “Exercise”

Get stressed, stay young

Reading. /choose one of the passages and retell/ex-es  a-e

Stress is bad for our health, it damages the cells in our body and doctors have given us advice about how to cut down stress levels. However, some medical experts say that low stress can be good for us.
Dr. Kyriazis claims that ‘good stress’ helps us stay young. It can strengthen our natural defenses which protect us from illnesses. Continue reading “Get stressed, stay young”

What my signature says about me

There is a version that signature is the part of our handwriting that says the most about our personality. But honestly I don’t beleve it.
Whene I was ten years old my signeture was the first lettes of my surname. Then I started to deslike it and now my signeture is just my name. According to the text first name represents private self, this implies that I have positive feelings about my childhood and that my ‘private’ self is more important to me than ‘public’ self. My signeture is descending, this means that I have a tendency to get depressed and give up when faced with problems, and lack self-confidence.

Vocabulary ex/c

Add either a suffix or a prefix or both to the bold worlds to make an adjective that fits the sentence.

  1. I don’t think he’s going toget very far. He’s totally unambitious. ambition
  2. You’ll have a lively evening if Jane’s coming because she’s very talkative. talk
  3. You can’t trust John to help. He’s completely unreliable. rely
  4. You look very cheerful. Have you had some good news? cheer
  5. He’s a bit insincere. He said he liked my sister but he obviously doesn’t. sincere
  6. She’s net very imaginative. She never has any goog ideas. imagine
  7. People say he’s dishonest. You can’t trust him with money. honest
  8. She’s so unhelpful! She won’t give me a hand with my homework. help

Թարգմանություն «Զբոսաշրջիկները Մայա Բեյում»

Մայա Բեյը,որը գտնվում է Թաիլանդում հայտվեց լուրերի կենտրոնում 1999 թվականին, երբ Հոլիվուդից այնտեղ այցելեցին «Լողափը» ֆիլմը նկարահանելու, որտեղ դերակատար էր Լեոնարդո Դի Կապրիոն: Այդ ժամանակվանից ի վեր զբոսաշրջիկները հեղեղել են այս լողափը ՝ այնքան շատ, որ ամեն օր նավով ժամանում է 4000 այցելու:
Զանգվածային տուրիզմը սպառեց լողափը և վնասեց բնական կյանքը: Այդ պատճառով մարդիկ փակեցին լողափը չորս ամսով: Երբ սեպտեմբերի վերջին այն վերաբացվի, նրանք կկիրառեն սահման՝ 2000 այցելու օրական:
Ծովային մի գիտնական ասում է, որ նա և մյուս գիտնականները սխալվել են, մտածելով, որ ֆիլմից եկած եկամուտը կարևոր է, բայց հիմա նրանք տեսնում են, որ լողափը բնական ռեսուրս է և պետք է պահպանել:
Ֆիլմի դերասանուհի Զելդա Տինսկան ասաց, որ նա մտածում է, որ արևմուտքի հանրությունը տարված է հանրաճանաչությամբ:
Մարդիկ այցելում են լողափ, ոչ թե բուն տեղանքը տեսնելու, այլ ուղղակի, որ այնտեղ ֆիլմ է նկարահանվել:
Թաիլանդը հիանալի քաղաք է և այնտեղ կան շատ այլ լողափեր այնքան գեղեցիկ, ինչքան Մայա Բեյն է:

Աղբյուրը