Home Reading.  The Necklace by  Guy de Maupassant

The Necklace by  Guy de  Maupassant

We had a discussion about story. It went very well, we all managed to express our opinion. We learned a lot of new words from this story. But I didn’t really like it, because it was simple. As you read the story, it was clear how it would go on and how it would end. But it’s a very instructive story.

Answer the questions
1. What was this  story  about?
This story was about Mathilde who was born into a family of clerks. She had no dowry, no expectations, no way of being known, understood, loved, married by any rich and distinguished man. And she suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all delicacies and all luxuries. Continue reading “Home Reading.  The Necklace by  Guy de Maupassant”

Ֆունկցիա

Առաջադրանքներ՝

1. Տրված է, որ  g(10)=-19:
g(x) ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ առնչություններից որո՞նք են ճիշտ:

ա.  -19∈E(g)
բ.  10∈E(g)
գ. -19∈D(g)
դ.  10∈D(g)

2. Գտի՛ր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը և որոշման տիրույթն ըստ գրաֆիկի: 

ա. E(f)=[1;5]    D(f)=[-2;1]
     


բ. E(f)=[5;11]    D(f)=[2;14]
 
Continue reading “Ֆունկցիա”