Vocabulary ex/c

Add either a suffix or a prefix or both to the bold worlds to make an adjective that fits the sentence.

  1. I don’t think he’s going toget very far. He’s totally unambitious. ambition
  2. You’ll have a lively evening if Jane’s coming because she’s very talkative. talk
  3. You can’t trust John to help. He’s completely unreliable. rely
  4. You look very cheerful. Have you had some good news? cheer
  5. He’s a bit insincere. He said he liked my sister but he obviously doesn’t. sincere
  6. She’s net very imaginative. She never has any goog ideas. imagine
  7. People say he’s dishonest. You can’t trust him with money. honest
  8. She’s so unhelpful! She won’t give me a hand with my homework. help

Սասունցի Դավիթ, Խանդութի կերպարը

Դավթի կինը՝ Խանդութը քաջ, խելացի ու հավատարիմ՝ հայ կնոջ կերպար է: Նա իր խելքով և քաջությամբ ամուսնուն չէր զիջում, և ամուսնու մահից հետո իրեն ժայռից ցած ՝ նետում:

Իմ պատկերացմամբ Խանդութը Continue reading “Սասունցի Դավիթ, Խանդութի կերպարը”