Why is it important to attend Space Camp Turkey for me

Only good opinions I have heard about this camp and decided to take part in, because I am interested in it.
I haven’t visited any foreign countries before. This is a great opportunity to get new friends from different countries, to get acquainted with their culture and traditions. I believe that every day I will laern something new and interesting. I will learn new stuff about space and I thing it is a good chance to improve English.
I am sure that I will spend a wonderful time there and will be back home with good memories.

Ճամբարի լուսաբանում

Իզմիրի տիեզերական ճամբարին մասնակցելուց առաջ մենք պետք է լավ պատրաստվենք, որ այնտեղ պատշաճ ելույթ ունենանք։ Մեր խումբը ունեցավ երգի, պարի, անգլերենի և խեցեգործության դասեր։
Ընտրված մի քանի երգը միացնելով իրար ստացվեց ուրախ ելույթ։ Պարերից ընտրաված է «Լուտքի» պարը, որը ըստ ինձ շատ համապատասխան է, քանի որ առույգ է և ձանձրալի չէ։ Continue reading “Ճամբարի լուսաբանում”