Classwork,Tenses

1. This time tomorrow, I …………………………. on the beach.

am lying

will lie

will be lying

2. She said that she ………………….. help me.

will

shall

would

3. Phone me when you ………………………. time.

have

would have

will have

4. I will follow you wherever you ………………………

go

goes

will go

5. You ……………………… an accident if you go on driving like that.

are having

will have

would have

6. When you phoned, I …………………………… in the garage.

worked

am working

was working

7. I ………………………… all my childhood in South India.

was spending

spend

spent

8. The phone ……………………. while I was having a bath.

rings

rang

was ringing

9. I tried a little of the soup to see how it ……………………..

tastes

is tasting

tasted

10. When we were children we ……………………….. our own toys.

were making

made

had made

11. I can’t dance because I ……………………… my leg.

have broken

broke

had broken

12. I …………………….. the bell six times but no one opened the door.

was ringing

have rung

rang

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել որոշ մարդկանց»

Image result for վիլիամ սարոյան

  • Քո կարծիքով, ո՞ րն է հեղինակի ասելիքը:

Իմ կարծիքով հեղինակը այս պատմվածքով ցանկանում է ասել,որ ինչքան էլ ցանկանաս դիմացինիդ օգնել, մեկ է այս աշքարհում կան մարդիկ, որ միշտ դժգոհ են և պահանջում են ավելին:

  • Դո՛ւրս բեր պատմվածքի քեզ հատկապես դուր եկած հատվածը և բարձրաձայն կարդա՛ դասարանում:

Մի օր էլ, խիստ զայրացած և հուսահատ, գառ են մորթում, խորովում, սկուտեղի վրա դնում ու մատուցում են կույրին: Նա հոտոտում է, փորձում է շոշափելով որոշել գառնուկի չափսերը, ապա սկսում է ուտել: Սակայն առաջին պատառը դեռ կուլ չտված, չի դիմանում և ասում է.

— Եթե սա իմ բաժինն է, բա ձե՞րը որքան կլինի:

Պատմվածքը կարող եք կարդալ այստեղ: