Անապատացում

Անապատացում, չորային շրջաններում մարդու գործունեության հետևանքով հողի բերրիության աստիճանական անկման, բուսական ծածկույթի նոսրացման (երբեմն անհետացման) շարժընթացների ամբողջություն։ Անապատացման հիմնական պատճառներն են՝

 1. գերարածեցման հետևանքով արոտավայրերի դեգրադացումը
 2. լճերի, գետերի, ջրային պաշարների անխնա օգտագործումից տեղանքի չորացումը
 3. ստորերկրյա ջրերի բարձրացման պատճառով վարելահողերի աղակալումը
 4. կանաչ գոտիների ոչնչացմամբ պայմանավորված բնակավայրերի չորայնությունը
 5. խոնավության գործակցի նվազման միտումը
 6.  օդի և հողի ջերմաստիճանային օրական տատանումների մեծացումը
 7. գոլորշունակության մեծացումը
 8. տեղումների քանակի նվազումը
 9. կենսաբազմազանության նվազումը
 10. գետերի հոսքի նվազումը
 11. սելավների և էրոզիայի աճը
 12. մարդահարույց ներգործության ակտիվացումը

Անապատացումը բացասական ազդեցություն ունի քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և բնապահպանական ոլորտների վրա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s