Մայրենի լեզվի օրեր

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 18 — մարտի 15

Նպատակը

 • Հայերենի տարբեր շերտերին անդրադառնալը
 • Մայրենի լեզվի պահպանման խնդիրը արժևորելը
 • Լեզվի զարգացման միտումները ուսումնասիրելը
 • Լեզուն որպես մշակութային արժեք ընկալելը, պահպանելը, ներկայացնելը

Թեմաները

 • Հայերենի ծագումը, հնդեվրոպական լեզու, դրա տրոհումից առաջացած լեզուներ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ուսումնասիրություն)
 • Հայերենն իր երկու ճյուղերով՝արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 • Հայերենը՝ մտածողության ձև, ձոն մայրենի լեզվին, ասույթներ, ասացվածքներ լեզվի մասին
 • Ազգային լեզու և համացանցային լեզու
 • Գրաբարաբանությունները ժամանակակից հայերենում
 • Օտարաբանությունները հայերենում. մաքրամոլությո՞ւն, թե՞…
 • Փոխառյալ բառերը հայերենում
 • Լեզվական սխալներ, խախտումներ
 • Օտարաբանությունները և բառագործածության սխալները.  մամուլ, հեռուստատեսություն
 •  Բառարանային հետազոտական աշխատանք- թումանյանական, տերյանական

Բառարանային աշխատանք