Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից՝ գնահատման մասին: Վերլուծություն

Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից

Գնահատումը կրթական համակարգում օգտագործվում է յուրաքանչյուր սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակը որոշելու համար:Կրթական գնահատումը լայն հասկացություն է, որը նկարագրում է ցանկացած գործունեություն, որը կարող է տեղի ունենալ սովորողի կամ սովորողների գիտելիքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ Այդ տեղեկությունները օգնում են ծնողնորին աշակերտի վարքի և գիտելիքների մասին կարծիք կազմել: Continue reading “Ջոն Թեյլոր Գատոյի «Մարիոնետների ֆաբրիկա»-ից՝ գնահատման մասին: Վերլուծություն”

Հնչյունափոխություն

Ժամանակակից հայերենում, եթե բառի վերջից ավելանում է նոր բաղա-
դրիչ, ապա շեշտը տեղափոխվում է վերջին ձայնավորի վրա, օրինակ՝ տո՛ւն-
տ(ը)նակա՛ն։ Այն հնչյունը, որը կորցնում է շեշտը, կարող է փոխվել կամ սղվել։
Բերված օրինակում ու-ն փոխվել է գաղտնավանկի ը-ի։ Հնչյունի այսպիսի
փոփոխությունը, որը պայմանավորված է շեշտի դիրքի փոփոխությամբ, կոչվում է
շեշտափոխական հնչյունափոխություն։
Ժամանակակից հայերենում շեշտի դիրքի փոփոխության հետևանքով շեշտը
կորցնելիս հիմնականում փոխվում են է(ե), ի, ու, ը ձայնավորները։ Հնչյունա-
փոխվում են նաև ույ, յու, յա երկհնչյունները։ Continue reading “Հնչյունափոխություն”

Վանկը հայերենում: Գործնական աշխատանք

Բառի մեկ հնչյունը կամ հնչյունների խումբը, որը արտասանվում է օդի մեկ
մղումով կոչվում է վանկ: Օրինակ՝ ասեղ բառն արտասանելիս աննշան դադարով առանձնանում են ա-սեղ հատվածները։ Հնարավոր է, որ ամբողջ բառն արտասանվի օդի մեկ մղումով, օրինակ՝ դուռ բառն ամբողջությամբ արտասանվում է մեկ շնչով։ Ըստ
այդմ՝ առանձնացվում են արտասանական միավորներ, որոնք կոչվում են
վանկեր։ Բառի այն հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որն արտասանվում է օդի մեկ
մղումով, կոչվում է վանկ։ Վերը բերված ասեղ բառը կազմված է ա և սեղ
վանկերից, իսկ դուռ բառը՝ մեկ վանկից: Ըստ վանկերի քանակի՝ բառերը լինում
են միավանկ և բազմավանկ։ Continue reading “Վանկը հայերենում: Գործնական աշխատանք”

Մեքսիկացին: Վերլուծություն:

Ես ամբողջովին չհասկացա այս պատմվածքի իմաստը, բայց այն ինձ դուր եկավ: Այս պատմվածքը մի մեքսիկացու մասին է, ով անտեսելով բոլոր սկզբունքները անցնում է աշխատանքի, իր ընտանիքը պահելու համար: Նրան չէին ցանկանում աշխատանք տալ, բայց նա պնդում էր, որ երեսուն սենթը իրեն բավարար չէ: Նա ասում էր, որ իր տանը տասներեք սոված բերան կա, իրեն չհաշված: Մեքսիկացին նաև հաշվում էր իր կենդանիներին: Վերջում նրան աշխատանքի  վերցրեցին իր աշխատասիրության և կամեցողության շնորհիվ:

Պատմվածքը կարող եք կարդալ՝ այստեղ:

Առակագրություն

Առակը փոքրածավալ արձակ կամ չափածո ստեղձագործություն է, որը իրականությունը ներկայացնում է այլաբանորեն և ավարտվում է բարոյախրատական եզրակացությամբ:
Առակագրության ամենամեծ դեմքը հույն առակագիր Եզոպոսն է Ք.ա. 6-րդ դար:
Միջնադարյան հայ առակագրության ներկայացուցիչներն են Մխիթար Գոշը և Վարդան Այգեկցին: Continue reading “Առակագրություն”

Եզոպոսի, Վարդան Այգեկցու և Մխիթար Գոշի առկներից

Եզոպոս

ՈՐԴԻՆԵՐԸ

Գյուղացու որդիները մշտապես վիճում էին իրար հետ: Հայրն անընդհատ համոզում էր նրանց, որ հաշտ ու խաղաղ ապրեն, բայց ոչ մի խոսք չէր ազդում: Եվ նա որոշեց օրինակով համոզել. կարգադրեց մի խուրձ շիվ բերել: Երբ բերեցին, կապված շիվերը տվեց նրանց և առաջարկեց ջարդել: Շատ չարչարվեցին, բայց իզուր:
Հայրն արձակեց խուրձը և շիվերը մեկ-մեկ տվեց որդիներին, որոնք առանց դժվարության ջարդեցին շիվերը: Continue reading “Եզոպոսի, Վարդան Այգեկցու և Մխիթար Գոշի առկներից”